Homepage

??i lý vé máy bay Traveltop có ??i  ng? nhân viên nhi?u n?m h?c t?p và  làm vi?c  Chuyên ngành v?  vé máy bay, là m?t trong nh?ng ??i lý  hàng ??u t?i Tp.HCM v?  các  tuy?n  bay qu?c t?. ???c trang  b?  3 h? th?ng phân ph?i toàn c?u có m?t t?i Vi?t Nam ABACUS, GALILEO & AMADEUS - V?i phong cách  làm  vi?c chuyên nghi?p, nhi?t tình, t?n t?y, vui v? .. s? mang  cho Quý Khách s? hài lòng v? ???ng bay h?p lý v?i  m?c chi phí r? nh?t, phù h?p nh?t, Traveltop.vn h? th?ng cung c?p vé máy bay online tr?c tuy?n giá r? c?a t?t c? hãng bay.

Traveltop cung c?p các d?ch v? mi?n phí sau:

* T? v?n nhi?u ???ng bay mi?n phí ?? khách hàng ch?n l?a
   (th? m?nh hãng bay, lo?i máy bay, giá vé v.v...).

* ??t ch? và gi? ch? mi?n phí cho khách (?? xin visa-gi? ch? tr??c trên chuy?n bay d? ??nh bay).

* Nhân viên tr? giúp t?i sân bay Tân S?n Nh?t.

* ??t gh? ng?i theo yêu c?u c?a khách trên chuy?n bay.

* D?ch v? giúp ?? cho khách l?n ??u tiên ?i máy bay và không bi?t ti?ng Anh.

* Thông báo cho Thân Nhân ? n??c ngoài b?ng E-mail, ?i?n tho?i, fax...

Traveltop

??C BI?T:

* Gía vé t?t nh?t cho du h?c sinh - ??nh c?

* Gía r?t t?t các tuy?n bay Châu Âu - Châu M? - Úc - ?ông B?c Á. 

* Gía vé ?u ?ãi dành cho 5 khách tr? lên nh?ng ch?a ???c giá ?oàn.

* Áp d?ng giá ?oàn c?c r? cho 10 khách tr? lên.

* ?oàn trên 15 khách ???c 1 vé FOC (Tùy vào Hãng khách ch?n)

CÁC D?CH V? KHÁC C?A CHÚNG TÔI:

* Thuê xe t?  4 - 50 ch? ng?i.

* D?ch v? visa - H? Chi?u.

* H?p ??ng lao ??ng cho ng??i n??c ngoài làm vi?c t?i Vi?t Nam.

* ??t khách s?n trên toàn c?u.

* Mua b?o hi?m du l?ch toàn c?u.